Skip to content

Avís legal

1. Informació Corporativa

En virtut de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informem que aquesta pàgina web és propietat de Laura Pérez Riba a partir d’ara ORDINSA amb domicili social al carrer Amadeu I 31 A, 08320 El Masnou (Barcelona); proveïda de N.I.F. núm. 46331290K; i amb adreça electrònica info@ordinsa.es.

2. Protecció de continguts

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits per ORDINSA en aquesta pàgina web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials del lloc web o “look and feel”: marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a ORDINSA i/oa tercers als quals han estat cedits els seus drets.

En cap cas, l’accés al Lloc Web implica algun tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats per part dels seus titulars, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Aquests termes i condicions dús del Lloc Web no confereixen als Usuaris cap altre dret dutilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i/o dels seus continguts diferent dels aquí expressament previstos.

Queda totalment prohibida la utilització d’aquests elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratives, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del Lloc Web.

Sense perjudici de l’anterior, si l’usuari o un tercer estima que algun contingut del Lloc Web pot vulnerar els drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem que allò que ho notifiqui com més aviat millor.

3. Accés i ús de la pàgina web

Tant l’accés al Lloc Web com l’ús no consentit que es pugui fer de la informació continguda a la pàgina és exclusivament responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del Lloc Web de conformitat amb les condicions, termes i polítiques vigents, amb la normativa d’aplicació i amb les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

L’usuari s’abstendrà d’utilitzar els continguts del Sitio Web amb fines o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, els drets dels drets i interessos d’ORDINSA del resto d’usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin donar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar aquest lloc Web o impedir la utilització normal o el fet de gaudir d’elles per part dels usuaris. ORDINSA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjuicio que pudiera derivar-se de tal accés o ús o de l’incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni serà responsable dels errors de seguretat que puguin produir ni dels desperfectes que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) o els fitxers o documents almacenats en el mateix com a conseqüència de:

  1. La presencia d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i / o productes oferts per ORDINSA a través del seu Sitio Web.
  2. Un mal funcionament del navegador.
  3. L’ús de versions no actualitzades del sistema.

4. Enllaços a tercers

En aquest lloc web es poden utilitzar enllaços a altres pàgines web. ORDINSA no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina web a la que té accés des d’aquest lloc web, les pàgines a les quals l’interessat accedeix sota la seva única responsabilitat.

De la mateixa manera, tampoc es garanteix l’absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des del lloc Web d’ORDINSA que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i programari) i / o en els documents o els fitxers de l’usuari, eximint igualment ORDINSA de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol tipus ocasionats per tot el descrit anteriorment.

5. Xarxes socials

Us informem que ORDINSA pot ser present a les xarxes socials. El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de ORDINSA es regirà per aquest apartat , així com per a aquelles condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. ORDINSA tractarà les vostres dades per tal d’administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant-vos d’activitats, productes o serveis d’ORDINSA, així com amb qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

  • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
  • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que consideri no apropiats.
  • I, en general, que contravinguin els principis de legalitat, honorabilitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, protecció del consumidor i dels drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, ORDINSA es reserva la potestat de retirar, sense avís previ de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

ORDINSA es reserva el dret a modificar en tot moment i sense avís previ aquest avís legal per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, amb l’obligació, per part de l’usuari consultar periòdicament aquestes condicions, termes i polítiques per tal de comprovar o assegurar-se de l’existència de canvis, prenent com a referència la data de la darrera actualització.

Ordinsa · Serveis Informàtics

Dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 i 16:00 a 19:00

Whastapp Ordinsa